Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod Antci

1. Obecná ustanovení

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je BILY s.r.o. , Liptovská Porúbka 117, 03301 Liptovská Porúbka IČ: 46 866 833 zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Žilina oddíl: Sro, vložka 57590VL (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a www.antci.cz - elektronického obchodu prodávajícího.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:
  Poštovní adresa: BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka
  Číslo účtu pro bezhotovostní platby: SK93 0900 0000 0050 3453 9568
  Telefon: 00421 917 532 079

E-mail: info@antci.com

 • Organ dozoru:
  Slovenská obchodní inspekce (SOI)
  Inspektorát SOI pro Žilinský kraj , Předměstská 71, 011 79 Žilina 1
  obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
  Telefon: 041/724 58 68
  Web: www.soi.cz
 • 1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva ") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 • 1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 1.4. Seznam zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všeho uvedeného zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

 • 2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").
 • 2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky ". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které obdržíte na Vaši e-mailovou adresu ihned po odeslání Vaší objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Na Vaši e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.
 • 2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.
 • 2.4 . Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 48 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny. ceny.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 3.1. Prodávající je povinen:
  • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
  • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
  • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad)
 • 3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 • 3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • 4.1. Kupující je povinen:
  • převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
  • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby a razítkem, pokud je to dostupné
 • 4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

 • 5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • 5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 3 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
 • 5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čemž prodávající vydá kupujícímu potvrzení. V případě, že kupující zboží nepřevezme do 7 dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci objednávky nebo jednostranně prodloužené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 20,00 € za každý den uskladnění zboží. Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnuté zboží zaplacená kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.
 • 5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.
 • 5.5. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.
 • 5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.
 • 5.7. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím , kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 2 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
 • 5.8. Kupujícímu se doporučuje zkontrolovat zásilku, tedy zboží jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.
 • 5.9.Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.
 • 5.10. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam, kde je nutný záruční list, dostane jej v balení. na účet.
 • 5.11 Platba platební kartou a online platba prostřednictvím platební brány Besteron. Platba při převzetí zboží (na dobírku) je zpoplatněna částkou 1,50 €
 • 5.12.Prodávající k dodání zboží využívá následující přepravní společnosti: Slovenská pošta, a.s. a Packeta Slovakia s.r.o. Cena za dodání je závislá na velikosti a hmotnosti objednaného zboží a vypočítává se v pokladně před potvrzením objednávky.

6. Kupní cena

 • 6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření. kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.
 • 6.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 • 6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.< /li>
 • 6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 • 6.5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.
 • 6.6. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvní strany se dohodly, že zaplacená záloha na kupní cenu se započte v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
 • 6.7. V případě, nezaplatí-li kupující prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započte v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
 • 6.8. Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout .
 • 6.9. Všechny akcie jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 • 7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 • 7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo kdy tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 • 8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.
 • 8.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodup>
 • 8.3. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 • 8.4. Při uplatnění reklamace kupujícím je kupující tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu prostřednictvím komunikačních prostředků uvedených na internetové stránce prodávajícího.
 • 8.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů do 7 pracovních dnů:
  • předáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 • 8.6. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká :
  • nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
  • neoznámením zjevných vad při převzetí zboží ,
  • mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím
 • 8.7. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

 • 9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ,číslo telefonu nebo mailovou adresu.
 • 9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.
 • 9.3. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
 • 9.4. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 • 9.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely než jsou uvedené v bodě 9.5. ORP konkrétně a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.
 • 9.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
 • 9.7. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:
  • ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 26 odst. 1 písm. 3 ZnOOÚ; při vydání rozhodnutí podle odst. 4 písm. b) ZnOOÚ je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
  • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování,>
  • ve všeobecně srozumitelné formě opis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  • opravu jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;
  • likvidaci jejích osobních údajů, byl-li splněn účel jejich zpracování podle § 13 odst. 1 písm. 1 ZnOOÚ; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
  • likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona.
 • 9.8. Právo kupujícího lze omezit pouze podle odst. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.
 • 9.9 . Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
  • zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
  • využívání osobních údajů uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování osobních údajů uvedených v § 7 odst. 1 písm. 4 písm. d) 9.8.pro účely přímého marketingu.
 • 9.10. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u prodávajícího kdykoli namítat
  • vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 7 odst. 1 písm. 4 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí,
  • a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo jestliže rozhodnutí bylo přijato v průběhu uzavírání nebo plnění smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím za předpokladu, že bylo vyhověno požadavku kupujícího, která je obsahem smlouvy, nebo kupujícímu bylo na základě dohody uděleno právo kdykoli během platnosti smlouvy uplatnit svůj názor.Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu mě ochranu osobních údajů. Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měla podle ZnOOÚ může uplatnit blízká osoba. Požadavky kupujícího podle § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní prodávající bezplatně. Informace podle § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ prodávající poskytne kupujícímu bezplatně s výjimkou úhrady ve výši, která nesmí překročit výši materiálních nákladů spojených se zhotovením kopií, se zavážením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Prodávající vyhoví požadavkům kupujícího podle § 20 ZnOOÚ a písemně ji informuje nejpozději do 30 dnů od jejich přijetí. Omezení práv kupujícího podle § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a úřadu.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce , dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.
 • 10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku").
 • 10.3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.
 • 10.4. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Zároveň je povinen do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy zakoupené zboží vrátit zpět na adresu prodávajícího.
 • 10.5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, má prodávající na náhradu škody způsobené kupujícím na zakoupeném zboží.
 • 10.6. Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídalo kvalitativním požadavkům a zároveň bylo vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.
 • 10.7. V případě , že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 10.4. a 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.Stáhnout formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

11. Závěrečná ustanovení

  • 11.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. .
  • 11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu dle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.
  • 11.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
  • 11.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
  • 11.6. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.